Αναζήτηση στον Κατάλογο Προτύπων

 
Κείμενο Aναζήτησης  
μόνο στον τύπο μόνο στον αριθμό μόνο σε αγγλ.τίτλο μόνο σε ελλ.τίτλο μόνο σε ICS μόνο σε λέξεις κλειδιά
ΚΑΙ στον τύπο ΚΑΙ στον αριθμό ΚΑΙ σε αγγλ.τίτλο ΚΑΙ σε ελλ.τίτλο ΚΑΙ σε ICS ΚΑΙ σε λέξεις κλειδιά
Κωδικός ICS:  
Ημερομηνία δημοσίευσης: (ηη/μμ/εεεε)   από έως
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  
Η αναζήτηση με βάση τα περιεχόμενα του πεδίου 'Κείμενο Αναζήτησης' θα πραγματοποιηθεί σε τύπο, αριθμό, τίτλο, περίληψη, λέξεις κλειδιά, κλπ και για όλες τις διαθέσιμες γλώσσες, εκτός αν εφαρμοστούν τα παραπάνω φίλτρα (π.χ. "μόνο στον αριθμό"). Υποστηρίζονται λογικοί τελεστές (AND, OR, NOT, παρενθέσεις), wildcards (? και * αλλά όχι στην αρχή της λέξης) και ακριβής αναζήτηση φράσης με " ". Με τον τελεστή ~ υποστηρίζονται αναζητήσεις εγγύτητας (π.χ. "quality ceramic"~10 για απόσταση μέχρι 10 λέξεις). Χωρίς wildcards οι λέξεις χρησιμοποιούνται ακριβώς όπως γράφονται, ενώ ανάμεσα στις πολλαπλές λέξεις υπονοείται λογικό OR.
Λεπτομερείς κανόνες αναζήτησης
Μπορείτε να εισάγετε μια ή παραπάνω λέξεις αναζήτησης (π.χ. quality) οι οποίες αναζητούνται ακριβώς όπως γράφονται. Οι λέξεις μπορούν να συνδυαστούν με λογικούς τελεστές (π.χ. quality AND software). Μια ακολουθία από όρους/φράσεις υπονοεί λογικό 'ή' (logical 'OR') μεταξύ τους, δηλαδή το κείμενο αναζήτησης 'tapestr* carpet*' είναι το ίδιο με το 'tapestr* OR carpet*'. Χρησιμοποιείστε " για αναζήτηση φράσης, π.χ. "quality in software" θα αναζητήσει την συγκεκριμένη φράση ακριβώς όπως έχει γραφτεί. Υποστηρίζονται επίσης τα wildcards * και ?, αλλά όχι στην αρχή των λέξεων.
Λογικοί Τελεστές
AND ή &&: λογικό ΚΑΙ
OR ή ||: λογικό Η (υπονοείται μεταξύ λέξεων)
NOT: λογικό ΟΧΙ
( ): χρήση παρενθέσεων σε λογικές εκφράσεις, π.χ. (λέξη/"φράση" OR λέξη/"φράση") AND ΝΟΤ (λέξη/"φράση" OR (λέξη/"φράση" AND λέξη/"φράση"))
+: ο όρος που ακολουθεί πρέπει να υπάρχει στο κείμενο
-: ο όρος δεν θα υπάρχει στο κείμενο
" ": ακριβής αντιστοίχιση της φράσης ανάμεσα στα " Wildcards
?: οποιοσδήποτε χαρακτήρας, π.χ. bi?s καλύπτει τα 'bias' και 'bits' αλλά όχι το 'binoculars'
*: οποιοδήποτε πλήθος από χαρακτήρες, π.χ. sec*y (καλύπτει οποιαδήποτε λέξη αρχίζει από 'sec' και τελειώνει σε 'y': secondly, security, κλπ)
Τα wildcards ? και * δεν επιτρέπονται στην αρχή της λέξης
Εγγύτητα
~: εγγύτητα σε λέξεις, π.χ. "quality software"~10 θα επιστρέψει αποτελέσματα με τις δύο λέξεις σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 10 λέξεων
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων
Η ταξινόμηση γίνεται με βάση τη σχετικότητα προς το κείμενο αναζήτησης.
 
Ανάπτυξη: Electronic Business Systems